RO

Direcția Resurse Umane

Funcția Nume/Prenume Telefon E-mail
 Șef direcție  Boghean Rodica  067433003  sru@probatiune.gov.md
 Specialist principal  Canonenco Ana  +373 (22) 281 480  sru@probatiune.gov.md
 Specialist principal  Crețu Liliana  +373 (22) 281 480  sru@probatiune.gov.md
 

Direcţia resurse umane are următoarele funcţii de bază:
 1. Administrarea personalului prin planificare, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în Inspectoratul Naţional de Probaţiune a procedurilor de personal privind:
  • proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor;
  • asigurarea necesarului de personal;
  • dezvoltarea profesională a personalului;
  • motivarea şi menţinerea personalului;
  • sănătatea în muncă.
 2. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu.
 3. Evidenţa datelor cu privire la personal.
 
Atribuţiile de bază ale Direcţiei resurse umane sunt:
 1. Administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării a procedurilor de personal privind:
  • Proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor:
   • participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii publice, regulamentele interne ale autorităţii publice; elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţie resurse umane;
   • participă la proiectarea structurii organizatorice a Inspectoratului Naţional de Probaţiune şi a subdiviziunilor sale structurale;
   • completează statul de personal în corespundere cu structura şi efectivul-limită ale autorităţii publice;
   • proiectează/reproiectează funcţiile/posturile în cadrul autorităţii publice, coordonează elaborarea/actualizarea fişelor de post pentru diferite categorii de funcţii/posturi din cadrul Inspectoratului Naţional de Probaţiune şi vizarea acestora;
   • organizează şi coordonează procesul de integrare socioprofesională a noilor angajaţi, perioada de probă a funcţionarilor publici debutanţi;
   • elaborează, în baza necesităţilor de instruire a personalului, planul anual de dezvoltare profesională a personalului;
   • organizează, coordonează şi monitorizează implementarea acestuia;
   • participă la organizarea şi desfăşurarea concursurilor privind procurarea serviciilor de instruire, inclusiv la negocierea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a cursurilor de instruire;
   • evaluează rezultatele şi impactul activităţilor de instruire desfăşurate.
   • evaluează factorii de motivare a personalului;
   • elaborează/actualizează programul de motivare nonfinanciară a personalului, după caz, şi programul de motivarea financiară;
   • coordonează şi monitorizează implementarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
   • vizează obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă a funcţionarilor publici;
   • participă la examinarea contestaţiilor în domeniul managementului depuse de angajaţi;
   • promovează şi cultivă climatul psihologic pozitiv de muncă în autoritatea publică şi o cultură organizaţională bazată pe principii general umane, management participativ, orientare spre rezultate şi relaţii de muncă armonioase.
 2. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu:
  • elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Naţional de Probaţiune;
  • elaborarea/ revizuirea şi aprobarea fişelor de post pentru toate categoriile de funcţii din cadrul Inspectoratului Naţional de Probaţiune şi a subdiviziunilor sale structurale;
  • organizarea şi desfăşurarea procedurii de ocupare a funcţiilor vacante, a perioadei de probă a funcţionarilor publici debutanţi, a procesului de evaluare a performanţilor profesionale ale funcţionarilor publici, şi a persoanelor care deţin posturi de deservire tehnică;
  • identificarea şi evaluarea necesităţilor de instruire a personalului, stabilirea factorilor motivaţionali;
  • promovarea normelor de conduită a funcţionarilor publici.
 3. Evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul Inspectoratului Naţional de Probaţiune:
  • elaborează proiecte de ordine, dispoziţii cu privire la angajarea, modificare/suspendarea/încetarea raporturilor de serviciu/de muncă, la instruirea, evaluarea personalului şi la alte proceduri de personal;
  • completează carnetele de muncă;
  • întocmeşte şi actualizează dosarele personale;
  • completează formularele statistice privind personalul din cadrul Inspectoratului Naţional de Probaţiune;
  • ţine evidenţa tuturor tipurilor de concedii oferite personalului;
  • eliberează şi gestionează legitimaţiile de serviciu;
  • ţine evidenţa persoanelor supuse serviciului militar;
  • realizează acţiunile privind obţinerea de către colaboratori a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
  • eliberează, la solicitarea colaboratorilor, certificate/copii ale actelor cu privire la datele lor personale.
linia fierbinte 067441139
Echipamente disponibile pentru monitorizarea electronică 155
Noutăți
16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen
27 Noiembrie 2020
Programul probațional primar obligatoriu (formare civică și vocațională)- un parcurs definit în cadrul sistemului național de probațiune.
25 Noiembrie 2020
Spune „NU violenței în familie”
25 Noiembrie 2020
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
„Ac de cojoc”, sau monitorizarea electronică a agresorului familial.
07 Mai 2020
Măsuri aspre pentru șoferii depistați în stare de ebrietate la volan
04 Iunie 2019
Muncă neremunerată în folosul comunității
04 Iunie 2019
noi in facebook

Direcția Resurse Umane

keymeta

,keymeta

Direcția Resurse Umane INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Direcția Resurse Umane INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

loading ...