RO

Direcția Juridică

Funcția Nume/Prenume Telefon E-mail
 Șef direcție  Reniță Vitalie  +373 67 479 824  jurist@probatiune.gov.md
 Specialist principal    +373 (22) 281 331  jurist@probatiune.gov.md
        
        
       
  
Direcţia juridică a fost instituită pentru asigurarea juridică a activităţii Inspectoratului Naţional de Probaţiune cu subdiviziunile sale teritoriale şi respectarea uniformă a legislaţiei, fiind o subdiviziune structurală independentă în cadrul aparatului central al Inspectoratului Naţional de Probaţiune, care este condusă de către şeful Direcţiei şi se subordonează nemijlocit Directorului Inspectoratului Naţional de Probaţiune.
 
În activitatea sa, Direcţia juridică se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui, de hotărîrile şi ordonanţele Guvernului, de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de Regulamentul intern de activitate.
 
Direcţia juridică are următoarele atribuţii de bază:
 • elaborează sau participă la elaborarea (analizează/efectuează expertiza juridică) a proiectelor de legi, precum şi a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului Republicii Moldova, altor acte normative, elaborate de Inspectoratul Naţional de Probaţiune;
 • efectuează expertiza juridică a proiectelor ordinelor, instrucţiunilor, hotărîrilor, dispoziţiilor şi altor acte normative ale Inspectoratului Naţional de Probaţiune;
 • examinează sau contribuie la examinarea petiţiilor adresate Inspectoratului Naţional de Probaţiune şi desfăşoară anchete de serviciu conform legislaţiei în vigoare;
 • elaborează de sine stătător sau în comun cu alte subdiviziuni structurale, propuneri de modificare sau abrogare a ordinelor şi altor acte normative ale Inspectoratului Naţional de Probaţiune;
 • pregăteşte de sine stătător sau în comun cu alte subdiviziuni structurale ale Inspectoratului Naţional de Probaţiune avize asupra proiectelor actelor normative, parvenite în adresa Inspectoratului Naţional de Probaţiune;
 • vizează proiectele actelor normative, ordinelor, dispoziţiilor, acordurilor şi contractelor prezentate spre semnare conducătorului Inspectoratului Naţional de Probaţiune;
 • participă la elaborarea propunerilor privind perfecţionarea conducerii de stat în domeniul activităţii autorităţii administraţiei publice şi perfecţionarea funcţiilor de bază, atribuţiilor şi drepturilor Inspectoratului Naţional de Probaţiune;
 • generalizează, în comun cu alte subdiviziuni structurale, practica aplicării legislaţiei Republicii Moldova, elaborează propuneri privind perfecţionarea ei şi le prezintă spre examinare conducerii Inspectoratului Naţional de probaţiune;
 • participă la elaborarea proiectelor tratatelor internaţionale, la dispoziţia conducătorului Inspectoratului Naţional de probaţiune efectuează expertiza juridică a proiectelor tratatelor internaţionale;
 • participă la lucrările efectuate de alte subdiviziuni structurale privind selectarea şi prezentarea, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, a actelor normative ale Inspectoratului Naţional de Probaţiune pentru efectuarea expertizei juridice şi înregistrarea de stat la Ministerul Justiţiei;
 • reprezintă, în modul stabilit, interesele Inspectoratului Naţional de Probaţiune în instanţele judecătoreşti şi alte organe;
 • efectuează sistematizarea, evidenţa şi păstrarea actelor normative;
 • efectuează din punct de vedere metodic conducerea activităţii juridice a subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului Naţional de Probaţiune;
 • acordă asistenţă juridică subdiviziunilor structurale şi teritoriale ale Inspectoratului Naţional de Probaţiune pe chestiunile ce reies din competenţa de activitate;
 • pregăteşte pentru conducerea Inspectoratului Naţional de Probaţiune materiale informative privind legislaţia;
 • redactează proiectele actelor normative;
 • pregăteşte pentru editare culegeri şi colecţii de acte normative pe problemele ce ţin de competenţa Inspectoratului Naţional de Probaţiune;
 • îndeplineşte şi alte funcţii în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Direcţiei juridice a Inspectoratului Naţional de Probaţiune. 

Direcţia juridică are dreptul:
 • să solicite de la subdiviziunile structurale şi teritoriale ale Inspectoratului Naţional de Probaţiune, informaţii şi alte documente, necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale;
 • să antreneze, cu acordul conducătorului subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Naţional de Probaţiune, colaboratori ai acestor subdiviziuni, la elaborarea proiectelor actelor normative, precum şi pentru elaborarea şi realizarea măsurilor, efectuate de Direcţia juridică în conformitate cu funcţiile ce ţin de competenţa sa;
 • să participe la adunările/şedinţele convocate de Inspectoratul Naţional de Probaţiune şi/sau de către alte organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale, la care se discută chestiunile ce ţin de practica aplicării legislaţiei Republicii Moldova;
 • să refuze punerea în sarcina Direcţiei juridice a funcţiilor şi atribuţiilor, ce nu se referă la activitatea juridică;
 • să exercite şi alte drepturi, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
linia fierbinte anticorupție 067441139
Echipamente pentru monitorizarea electronică Disponibile Aplicate
Noutăți
Instruirea profesioniștilor din sistemele corecționale în lucru cu agresorii familiali
30 Mai 2024
Atelierul de validare a raportului de evaluare a programelor de consiliere a agresorilor familiali.
17 Mai 2024
UX4Gov Designathon schimbă fața Serviciilor Publice. Eveniment de colaborare între instituțiile publice și designerii de produs
29 Aprilie 2024
Galerie foto
Programul Drink&Drive în acțiune!
03 Iunie 2020
Muncă neremunerată în folosul comunității
03 Iunie 2020
Probațiune în mass-media
Vacanța în siguranță protejează copilăria
13 Iunie 2024
Soluții digitale inovative pentru servicii în domeniul justiției, prezentate în cadrul unui concurs
30 Aprilie 2024
”În Republica Moldova, trei din patru femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de abuz din partea partenerului”
05 Decembrie 2023
noi in facebook

Direcția Juridică

keymeta

,keymeta

Direcția Juridică INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Direcția Juridică INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

loading ...