MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Direcția financiară

 

Nr.

Funcția

Nume Prenume

telefon

E-mail

1. Șef direcție Alexa Valeri

0 22 28 10 14 /    0 674 29 279

 sef@probatiune.gov.md
2. Specialist principal      
3.  Specialist principal Tamara Negrescu 0674 33 991  sef@probatiune.gov.md

Direcția economico-financiară este o unitate structurală a Inspectoratului Naţional de Probaţiune, specializată în domeniul economico-financiar-contabil. 
În activitatea sa Direcția economico-financiară se călăuzește de Codul fiscal, Codul muncii, Legea contabilității, Legea bugetului de stat, Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici, alte legi și acte legislative ale Guvernului, Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției, ordine ale Directorului Inspectoratului Naţional de Probațiune.
Direcția economico-financiară își desfășoară activitatea în coordonare și colaborare cu alte direcții, secții și servicii ale Inspectoratului Naţional de Probațiune, subdiviziuni structurale, direcții de ramură ale Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor, alte instituții, întreprinderi și organizații, în limita competențelor.


          FUNCȚIILE DE BAZĂ

Funcţiile de bază ale Direcției economico-financiară sunt evidenţa şi gestionarea eficientă a mijloacelor financiare alocate pentru activitatea Inspectoratului Naţional de Probațiune și a subdiviziunilor structurale, evidența și gestionarea valorilor/bunurilor materiale aflate în gestiune, precum și elaborarea și implementarea politicilor din domeniul economico-financiar în serviciul de probațiune.

          ATRIBUȚIILE DE BAZĂ

- Asigurarea efectuării calculelor și întocmirea devizelor de cheltuieli pentru asigurarea financiară a instituției;
- Întocmirea planurilor de finanțare pe alocaţii bugetare şi mijloace speciale, efectuarea modificărilor și asigurarea prezentării lor ordonatorului principal de buget;
- Evidenţa veniturilor şi cheltuielilor conform devizelor financiare ale mijloacelor bugetare, speciale şi evidenţa operaţiilor privind alte resurse speciale;
- Efectuarea controalelor tematice în domeniu la subdiviziunile teritoriale;
- Controlul executării hotărârilor și ordinelor emise cu privire la verificările efectuate;
- Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu legislația în vigoare;
- Asigurarea evidenței, utilizării şi gestionării corecte și eficiente a mijloacelor financiare şi valorilor materiale intrate în posesia Inspectoratului Naţional de Probațiune;
- Asigurarea calculării salariilor angajaților Inspectoratului Naţional de Probațiune;
- Efectuarea reținerilor din salariu conform legislației în vigoare și transferul acestora către instituțiile de resort;
- Asigurarea achitării salariilor, transferul acestora la card;
- Asigurarea întocmirii rapoartelor cu referință la salariu lunare, trimestriale, anuale și prezentarea acestora în termenii stabiliți către Casa Națională de Asigurări Sociale, Inspectoratul Fiscal, Biroul Național de Statistică, Trezoreria de Stat;
- Efectuarea transferurilor pentru procurarea bunurilor și a serviciilor și asigurarea evidenței calitative a decontărilor cu furnizorii pentru mărfurile achiziționate, lucrările executate şi serviciile prestate;
- Asigurarea evidenței decontărilor cu titularii de avans. Efectuarea calculelor deconturilor de avans, achitarea cheltuielilor aferente;
- Asigurarea calculării uzurii mijloacelor fixe;
- Asigurarea evidenței contabile zilnice a documentației primare, controlul, sistematizarea lor și întocmirea notelor de contabilitate, conform tipului de operațiuni;
- Participarea la efectuarea inventarierii resurselor băneşti, decontărilor şi valorilor materiale, determinarea la timp şi corectă a rezultatelor inventarierii şi reflectarea lor în evidenţă;
- Întocmirea şi prezentarea în termenii stabiliți a dărilor de seamă contabile către Ministerul Justiției.