MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

Direcția resurse umane

 

Nr.

Funcția

Nume Prenume

telefon

E-mail

1. Șef direcție Rodica Boghean  0 674 33 003 sru@probatiune.gov.md 
2. Specialist principal Liliana Crețu  0 22 28 14 80 sru@probatiune.gov.md
3. Specialist principal Ana Canonenco   0 22 28 14 80 sru@probatiune.gov.md
 
 

          Direcţia resurse umane are următoarele funcţii de bază:
1. administrarea personalului prin planificare, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în Inspectoratul Naţional de Probaţiune a procedurilor de personal privind:
a) proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor;
b) asigurarea necesarului de personal;
c) dezvoltarea profesională a personalului;
d) motivarea şi menţinerea personalului;
e) sănătatea în muncă;
2. acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu;
3. evidenţa datelor cu privire la personal.
            Atribuţiile de bază ale Direcţiei resurse umane sunt:
1. administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării a procedurilor de personal privind:

a) proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor:

- participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii publice, regulamentele interne ale autorităţii publice; elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţie resurse umane;
- participă la proiectarea structurii organizatorice a Inspectoratului Naţional de Probaţiune şi a subdiviziunilor sale structurale;
- completează statul de personal în corespundere cu structura şi efectivul-limită ale autorităţii publice;
- proiectează/reproiectează funcţiile/posturile în cadrul autorităţii publice, coordonează elaborarea/actualizarea fişelor de post pentru diferite categorii de funcţii/posturi din cadrul Inspectoratului Naţional de Probaţiune şi vizarea acestora;
- organizează şi coordonează procesul de integrare socioprofesională a noilor angajaţi, perioada de probă a funcţionarilor publici debutanţi;
- elaborează, în baza necesităţilor de instruire a personalului, planul anual de dezvoltare profesională a personalului;
- organizează, coordonează şi monitorizează implementarea acestuia;
- participă la organizarea şi desfăşurarea concursurilor privind procurarea serviciilor de instruire, inclusiv la negocierea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a cursurilor de instruire;
- evaluează rezultatele şi impactul activităţilor de instruire desfăşurate.
- evaluează factorii de motivare a personalului;
- elaborează/actualizează programul de motivare nonfinanciară a personalului, după caz, şi programul de motivarea financiară;
- coordonează şi monitorizează implementarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
- vizează obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă a funcţionarilor publici;
- participă la examinarea contestaţiilor în domeniul managementului depuse de angajaţi;
- promovează şi cultivă climatul psihologic pozitiv de muncă în autoritatea publică şi o cultură organizaţională bazată pe principii general umane, management participativ, orientare spre rezultate şi relaţii de muncă armonioase;

2. acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu:
- elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Naţional de Probaţiune;
- elaborarea/ revizuirea şi aprobarea fişelor de post pentru toate categoriile de funcţii din cadrul Inspectoratului Naţional de Probaţiune şi a subdiviziunilor sale structurale;
- organizarea şi desfăşurarea procedurii de ocupare a funcţiilor vacante, a perioadei de probă a funcţionarilor publici debutanţi, a procesului de evaluare a performanţilor profesionale ale funcţionarilor publici, şi a persoanelor care deţin posturi de deservire tehnică;
- identificarea şi evaluarea necesităţilor de instruire a personalului, stabilirea factorilor motivaţionali;
- promovarea normelor de conduită a funcţionarilor publici;
3. evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul Inspectoratului Naţional de Probaţiune:
- elaborează proiecte de ordine, dispoziţii cu privire la angajarea, modificare/suspendarea/încetarea raporturilor de serviciu/de muncă, la instruirea, evaluarea personalului şi la alte proceduri de personal;
- completează carnetele de muncă;
- întocmeşte şi actualizează dosarele personale;
- completează formularele statistice privind personalul din cadrul Inspectoratului Naţional de Probaţiune;
- ţine evidenţa tuturor tipurilor de concedii oferite personalului;
- eliberează şi gestionează legitimaţiile de serviciu;
- ţine evidenţa persoanelor supuse serviciului militar;
- realizează acţiunile privind obţinerea de către colaboratori a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
- eliberează, la solicitarea colaboratorilor, certificate/copii ale actelor cu privire la datele lor personale.